EE911 פועלת בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 ולנוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח של המשרד לאיכות הסביבה שהוצא מכוח החוק- מצ"ב

אנא ידעו אותנו מראש במידה ואתם רוצים לפנות סוללות ו/או ציוד אלקטרוני.